Studentenstatuut

Studenten statuut Ashana Holistic Education

Versie 11-01-2018.

Het studentenstatuut beschrijft de rechten en de plichten van de studenten van Ashana Holistic Education. Het studentenstatuut geldt voor de studenten en de medewerkers van Ashana Holistic Education.

Inhoud:

1. Toelating

2. Inrichting scholingen

2.1 Taal

2.2 Kwaliteit van de scholingen

2.3 Studiebegeleiding

2.4 Vorm, certificering en aanwezigheidsplicht

2.5 Eigendomsrecht en copyright van het lesmateriaal

3. Huisregels

3.1 Veiligheid, gezondheid en welzijn

3.2 Alcohol, drugs en roken

3.3 Gedrag, discriminatie en ongewenste omgangsvormen

3.4 Gebouw en middelen

4. Klachtenregeling

5. Privacyregeling

6. OER

7. Slotbepalingen

1. Toelating

De minimum leeftijd om tot de scholingen toegelaten te worden is 21 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met het bestuur van Ashana Holistic Education, doch in dat geval geldt de minimum leeftijd van 18 jaar.
Het instroomniveau voor de scholingen is minimaal HAVO, of een vergelijkbaardenk- en werkniveau. Het bestuur van Ashana Holistic Education kan in individuele gevallen na een intakegesprek besluiten om het instroomniveau te wijzigen.
De scholingen zijn HBO niveau en leiden tot een verdieping en verbreding van de reeds behaalde HBO startkwalificatie van de student.
Heb je geen HBO startkwalificatie ben je uiteraard ook van harte welkom op onze scholingen en bij- en nascholingen. Voor de definitieve inschrijving wordt je uitgenodigd voor het bovengenoemde intakegesprek.

Inschrijving voor de scholingen vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van de webpagina of de ingestuurde e-mail. Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging per e-mail of post incl. algemene voorwaarden.
Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving vindt plaats naar datum afronding aanmeldprocedure. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

Toegang tot de scholingen is slechts mogelijk na betaling van het volledige lesgeld of na een overeenkomst tot gespreide betaling.

2. Inrichting opleidingen

2.1 Taal

De voertaal van de scholingen is Nederlands.
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste voor het volgen van descholingen.

2.2 Kwaliteit van de opleidingen

De scholingen zijn HBO niveau.

De kwaliteit van de scholingen staat onder controle van het KTNO, Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.

2.3 Studiebegeleiding

Tijdens de scholingen wordt iedere student geacht 2x supervisie te ondergaan. Tevens wordt de de student gedurende de scholingen en het maken van de eindopdrachten begeleid door de docenten.

2.4 Vorm, certificering en aanwezigheidsplicht

De scholingen bij Ashana Holistic Education zijn deeltijdopleidingen.
Om een deelcertificaat of diploma te verkrijgen is er een aanwezigheidsplicht van 90%.
Gemiste lessen kunnen na overleg ingehaald worden in de volgende groep.

Bij tussenstijdse beindiging of langdurige onderbreking (voor meer dan 30% van de lessen) van de scholingen door de student kan geen aanspraak op vervangende lessen worden gemaakt. De scholingdient dan weer vanaf het begingevolgd te worden.
De financile gevolgen hiervan zullen individueel per geval besproken worden met de betreffende student.

2.5 Eigendomsrecht en copyright van het lesmateriaal

Het uitgereikte lesmateriaal is eigendom van de cursist en is uitdrukkelijk voor eigen gebruik.
De inhoud mag niet zonder toestemming van de auteur gedupliceerd en/of verspreidt worden.

Het copyright van het lesmateriaal berust bij Ashana Holistic Education.

3. Huisregels

3.1 Veiligheid, gezondheid en welzijn

De studenten, docenten en bestuur van Ashana Holistic Education zijn gehouden aan de algemene gedragregels zodat de veiligheid, gezondheid en welzijn van alle betrokkenen gewaarborgd wordt.

Bij het schenden van de veiligheid en het in gevaar brengen van de gezondheid en welzijn van een of meerdere personen zullen passende maatregelen getroffen worden.

Indien nodig zullen aangifte en/of melding bij de politie gedaan worden en zal de veroorzaker van de scholingen verwijderd worden.

3.2 Alcohol, drugs en roken

Het is strikt verboden alcoholische dranken en drugs mee te nemen naar de lessen en/of te gebruiken.

Roken is in de gebouwen van Ashana Holistic Education strikt verboden. Er is gelegenheid om buiten te roken. Echter met inachtneming dat omwonenden en passanten hiervan geen hinder ondervinden.

3.3 Gedrag, discriminatie en ongewenste omgangsvormen

De studenten, docenten en bestuur van Ashana Holistic Education behandelen elkaar met wederzijds respect. Bedreigingen, beledigingen en/of pestgedrag worden niet getolereerd. Eventuele verwijdering van de opleidingen zijn een gevolg hiervan. Eventueel zal er aangifte volgen bij de politie.

Discriminatie/racisme op geslacht, afkomst, religie en op welke manier dan ook wordt niet getolereerd. Verwijdering van de scholingen is een gevolg hiervan. Eventueel zal er aangifte volgen bij de politie.

Het staat iedere student, docent en bestuurslid van Ashana Holistic Education vrij om eender welke religie aan te hangen. Een ieder zal respect tonen voor de religie van de anderen.

Ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pestgedrag, bedreigingen enz. worden niet geaccepteerd. Indien nodig zal aangifte bij de politie volgen.

De studenten, docenten en het bestuur van Ashana Holistic Education dragen er zorg voor dat er geen overlast en/of hinder ontstaat voor de omwonenden van de opleidingslocatie.

3.4 Gebouw en middelen

De gebouwen en de ter beschikking gestelde middelen dienen met respect behandeld te worden. Eventuele schade dient direct bij de docent of het bestuur van Ashana Holistic Education gemeld te worden.
Bij nalatigheid zullen de uit de schade voortvloeiende kosten op de veroorzaker verhaald worden.

4. Klachtenregeling

Binnen 30 werkdagen na het eindevaluatiegesprek van de scholingen kunnen bezwaarschriften schriftelijk per mail of post ingediend worden bij Ashana Holistic Education t.a.v. het bestuur van Ashana Holistic Education. Hierin moet duidelijk naam en adresgegevens zijn genoteerd en de argumenten waarover het bezwaar betrekking heeft. Een beroep dat te laat is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld

Het bestuur van Ashana Holistic Education zal het bezwaar/de klacht doorgeven aan de onderwijscommissie die zal beoordelen of het bezwaar gegrond is.

Het bestuur van Ashana Holistic Education deelt de beslissing van de onderwijscommissie, die in geval van afwijzing gemotiveerd dient te zijn, binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk aan de indiener mee.

Dit besluit is bindend voor beide partijen.

Klachten die niet door het bestuur van Ashana Holistic Education en/of de onderwijscommissie zelf afgehandeld kunnen worden zullen doorverwezen worden naar de klachtenregeling van KTNO.

Zie hiervoor: https://www.ktno.nl/index_oi.php?id=762

Het Nederlands recht is ten alle tijden van toepassing.

5. Privacyregeling

Ashana Holistic Education is gehouden aan de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens zullen derhalve strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de basisadministratie.
In de basisadministratie zijn opgenomen:

Naam, adresgegevens, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en vooropleidingen.

Gegevens uit de basisadministratie worden niet aan derden verstrekt, met uizondering van schriftelijke toestemming van de betrokkene(n).

6. OER

Het onderwijs- en examenregelent is te vinden op https://ashana.biz/onderwijs-en-examenregelement-oer/

7. Slotbepalingen

Dit studentenstatuut is geldig vanaf 12-05-2016 en is herzien op 25-06-2020

In gevallen waar dit statuut of de wet niet voorziet, beslist het bestuur van Ashana Holistic Education.

 

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)