Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ashana Holistic Education.

Inschrijving:
Het cursusgeld is inclusief inschrijfgeld en administratiekosten ( 25,00).

Inschrijving voor de scholingen en/of bij- en nascholingen vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van de webpagina of de ingestuurde e-mail. Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging per e-mail of post incl. algemene voorwaarden.

Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving
vindt plaats naar datum afronding aanmeldprocedure. Indien er een wachtlijst bestaat
ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

Toegang tot de scholingen en/of bij- en nascholingen is slechts mogelijk na betaling van het volledige cursusgeld of na een overeenkomst tot gespreide betaling.

Om verzekerd te zijn van deelname aan een scholing en/of bij- en nascholing dient het resterend cursusbedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de scholing en/of bij- en nascholing te zijn ontvangen op bankrekening
NL41 INGB 0652100309 t.n.v. Ashana Holistic Education, te Tegelen. Tenzij door beide partijen anders schriftelijk overeengekomen is.

Alle scholingen en/of bij- en nascholingen vinden plaats indien zich hiervoor een minimum aantal deelnemers heeft ingeschreven. Bij onvoldoende deelnemers kan de scholing en/of bij- en nascholing later starten of mogelijk worden geannuleerd.

Indien onverhoopt een scholing en/of bij- en nascholing vanwege onvoldoende aanmeldingen of anderszins geen doorgang kan vinden worden reeds gedane betalingen uiteraard volledig en onverwijld geretourneerd.

De scholings en/of bij- en nascholings data en locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door
ziekte van docenten) worden verplaatst. Ashana Holistic Education zal de deelnemers hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Kamer van Koophandel:
Ashana Holistic Education staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr.: 12052716.

Betaling:
De kosten van de scholingen en/of bij- en nascholingen zijn vrijgesteld van BTW. Opleidingsmateriaal is hierbij inbegrepen.

Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op naam zodra de inschrijving definitief is. De deelnemer dient de factuur binnen de gebruikelijke betalingstermijn die op de factuur vermeld staat te voldoen.

Een regeling voor gespreide betaling is in overleg mogelijk. Bij bedragen onder de 200 euro is geen termijnbetaling mogelijk en zal het cursusgeld in 1x voldaan moeten worden binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen.

Schriftelijk zal termijnbetaling vastgelegd worden.
Hierin zal vermeld staan in hoeveel termijnen betaald zal worden.
De cursist zal per termijn een factuur ontvangen en deze binnen de gestelde betalingstermijn na factuurdatum die op de factuur vermeld is betalen.

Beindiging van de opleiding:
Als de deelnemer de scholing en/of bij- en nascholing tussentijds beindigt of langdurig onderbreekt, (voor meer dan 30% van het totaal aantal lessen) kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld.

Annulering:
Bent u particulier dan kunt u binnen 14 dagen na inschrijving voor de opleiding/cursus kosteloos annuleren.
Binnen 6 weken voor aanvang van de scholing en/of bij- en nascholing kan de cursist kosteloos de scholing en/of bij- en nascholing schriftelijk via mail of post annuleren. Indien voor die tijd al een betaling heeft plaatsgevonden zal deze terugbetaald worden op de bankrekening van desbetreffende cursist minus 25,00 (inschrijfgeld en administratiekosten).
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van scholing en/of bij- en nascholing wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht. Indien voor die tijd al een betaling heeft plaatsgevonden zal deze terugbetaald worden minus 10% van het gehele cursusbedrag waarvoor de cursist zich ingeschreven heeft.
Na 4 weken voor aanvang van de scholing en/of bij- en nascholing is geen annulering meer mogelijk en worden deze ook niet meer in behandeling genomen. Er zal geen restitutie meer plaatsvinden. Het gehele cursus bedrag zal in rekening gebracht worden en de cursist zal deze alsnog moeten voldoen. Annulering van de cursus dient schriftelijk via e-mail of via post aan ons te worden verzonden.

Certificering en aanwezigheidsplicht:
Voor het verkrijgen van een certificaat dient men ten minste 90% van de scholing gevolgd te hebben en de eindopdracht met een voldoende resultaat afgesloten te hebben.
Lessen die men gemist heeft kunnen in overleg in een andere groep worden ingehaald. Dit zal per situatie beoordeeld worden en is afhankelijk van de mogelijkheden die er op dat moment zijn.

Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie.
De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk bij de docent. Bij afwezigheid volgt
extra studie- of oefenadvies om op eigen gelegenheid de gemiste lesstof in te halen.

Er zal elke les een presentielijst bijgehouden worden.

Lesmateriaal:
Het uitgereikte lesmateriaal is eigendom van de cursist en is uitdrukkelijk voor eigen gebruik.
De inhoud mag niet zonder toestemming van de auteur gedupliceerd en/of verspreidt worden.

Het copyright berust bij Ashana Holistic Education.

Contact:
Correspondentie kan per mail via info@ashana.biz,
per post naar Ashana Holistic Education, Bongerdstraat 6a, 5931 NG Tegelen
of telefonisch via 077-3740538.
Wij steven er naar om binnen vijf werkdagen een reactie terug te geven. Mocht ons antwoord door omstandigheden langer duren krijgt men daarvan bericht.

Klachtenregeling:
Bezwaarschrift:

Binnen 30 werkdagen na het eindevaluatiegesprek van de scholingen en/of bij- en nascholingen kunnen bezwaarschriften schriftelijk per mail of post ingediend worden bij Ashana Holistic Education t.a.v. de directie. Hierin moet duidelijk naam en adresgegevens zijn genoteerd en de argumenten waarover het bezwaar betrekking heeft. Een beroep dat te laat is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Klachten en bewijzen van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

De directie met uitzondering van de docent(e) van de betreffende scholingen en/of bij- en nascholingen zal oordelen of het bezwaar gegrond is.

De directie deelt zijn beslissing, die in geval van afwijzing gemotiveerd dient te zijn, binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk aan de indiener mee.
Dit besluit is bindend voor beide partijen.

Klachten die niet door de directie van Ashana Holistic Education zelf afgehandeld kunnen worden zullen doorverwezen worden naar de klachtenregeling van KTNO.
Zie hiervoor: https://www.ktno.nl/index_oi.php?id=762

Privacy:
In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel.

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:
Wat:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres
  • Vooropleiding/werkervaring

Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie, facturatie, toelatingseisen opleidingen.

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard.
Iedere student heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (overheid, werkgever) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de student.

Uitzonderlijke situaties:
In het geval van uitzonderlijke situaties, te denken aan bv. een lockdown zijn wij zijn gehouden aan de wettelijke regels die ons opgelegd worden. Voor nadelige gevolgen en/of schade die hierdoor ontstaat zijn wij niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om in deze gevallen een oplossing te vinden zoals online lesmomenten of iets dergelijks. Dit zal per situatie bekeken worden en hieruit kunnen geen rechten ontleend worden.

Boeken

Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)