Onderwijs- en examenreglement (OER)

Onderwijs- en examenreglement (OER)

Versie 11-01-2018.

In dit onderwijs- en examenregelement staan de regelingen en bepalingen betreffende de scholingen van Ashana Holistic Education en de bijbehorende examinering en toetsing.

Inhoud:

1. Toelating

2. Inrichting scholingen

2.1 Taal

2.2 Kwaliteit van de scholingen

2.3 Studiebegeleiding

2.4 Vorm, certificering en aanwezigheidsplicht

2.5 studiebelasting

2.6 Eigendomsrecht en copyright van het lesmateriaal

3. Vorm van het examen en toetsingen

3.1 Vaktoets

3.2 Casustoets

3.3 Praktijktoets

3.4 Eindopdracht

3.5 Sociale kaart

3.6 POS verslag

3.7 Eindevaluatiegesprek

3.8 Vrijstellingen

4. Uitslag

4.1 Uitslag

4.2 Bezwaar

5. Herkansing

6. Inzagerecht

7. Diploma/ (deel)certificaat

8. Fraude en plagiaat

1. Toelating

De minimum leeftijd om tot de scholingen toegelaten te worden is 21 jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met het bestuur van Ashana Holistic Education, doch in dat geval geldt de minimum leeftijd van 18 jaar.

Het instroomniveau voor de scholingenis minimaal HAVO, of een vergelijkbaardenk- en werkniveau. Het bestuur van Ashana Holistic Education kan in individuele gevallen na een intakegesprek besluiten om het instroomniveau te wijzigen.
De scholingen zijn HBO niveau en leiden tot een verdieping en verbredingvan de reeds behaalde HBO startkwalificatie van de student.
Heb je geen HBO startkwalificatie ben je uiteraard ook van harte welkom op onze scholingenen bij- en nascholingen. Voor de definitieve inschrijving wordt je uitgenodigd voor het bovengenoemdeintakegesprek.

Inschrijving voor de scholingenvindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier van de webpagina of de ingestuurde e-mail. Na inschrijving krijgt u van ons een bevestiging per e-mail of post incl. algemene voorwaarden.
Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijvingvindt plaats naar datum afronding aanmeldprocedure. Indien er een wachtlijst bestaatontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

Toegang tot de scholingenis slechts mogelijk na betaling van het volledige lesgeld of na een overeenkomst tot gespreide betaling.

2. Inrichtingscholingen

2.1 Taal

De voertaal van de scholingenis Nederlands.
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste voor het volgen van de scholingen.

2.2 Kwaliteit van de scholingen

De scholingenzijn HBO niveau.

De kwaliteit van de scholingenstaat onder controle van KTNO, Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.

2.3 Studiebegeleiding
Tijdens de (jaar)scholingen wordt iedere student geacht 2x supervisie te ondergaan. Tevens wordt de de student gedurende de (jaar)scholingen het maken van de eindopdrachten begeleid door de docenten.

2.4 Vorm, certificering en aanwezigheidsplicht

De scholingen bij Ashana Holistic Education zijn deeltijdopleidingen.
Om een deelcertificaat of diploma te verkrijgen is er een aanwezigheidsplicht van 90%.
Gemiste lessen kunnen na overleg ingehaald worden in de volgende groep.

Bij tussentijdse beeindiging of langdurige onderbreking (voor meer dan 30% van de lessen) van de scholingen door de student kan geen aanspraak op vervangende lessen worden gemaakt. De opleiding dient dan van voren af aan gevolgd te worden.
De financiele gevolgen hiervan zullen individueel per geval besproken worden met de betreffende student.

2.5 Studiebelasting

De studiebelasting van de (jaar)scholingen bedraagt buiten de docentcontacturen tussen de drie en tien uur per week voor het bestuderen van het lesmateriaal, literatuur en het oefenen van de behandelingen/oefeningen.
Geadviseerd wordt om met medestudenten oefengroepjes te vormen.

2.6 Eigendomsrecht en copyright van het lesmateriaal

Het uitgereikte lesmateriaal is eigendom van de cursist en is uitdrukkelijk voor eigen gebruik.
De inhoud mag niet zonder toestemming van de auteur gedupliceerd en/of verspreidt worden.

Het copyright van het lesmateriaal berust bij Ashana Holistic Education.

3. Vorm van de examens en toetsingen

3.1 Vaktoets

Elke les zal beginnen met een korte toetsing over de voorafgaande les(sen), de zogenaamde VAK toets (Voortgang Algemene Kennis). Waarin de geleerde lesstof met betrekking tot de module en werkveld getoetst wordt. Zo kunnen we zien of de overdragen kennis ook te begrijpen is door de student. Het betreft open vragen en meerkeuze vragen.

De VAK toetsen tellen mee voor het eindresultaat.

3.2 Casustoets

De casustoets is een toets waaraan een of meer casussen ten grondslag liggen waarover vragen worden gesteld. Een casus, ook wel case of geval genoemd, is eenop de praktijk gebaseerd probleem waaraan de vragen gekoppeld zijn, al dan niet uitgebouwd met nieuwe informatie per vraag. De casustoets is een voorbereiding op de eindverslagen en telt mee voor het eindresultaat.

3.3 Praktijktoets

De praktijktoets wordt onverwachts afgenomen in een van de lessen. Hierbij krijgt de student een korte beschrijving van welke persoon in de praktijk komt. Er wordt verwacht van de student hier een behandelplan voor kan maken. Hierin moet de student een aantal behandelvormen samen voegen en deze tot uitvoering brengen met een mede- student voor de groep of met de groep. Hieraan kunnen we toetsen of de student de competenties als therapeut bezit en of men het geleerde direct toe kan passen in het werkveld. De praktijktoets telt mee voor het eindresultaat.

3.4 Eindopdracht

Deze bestaat bij elke module uit 2 geheel uitgewerkte behandelverslagen met vervolgbehandeling. De studenten die deelgenomen hebben aan de scholingen worden gestimuleerd om met proefclienten toepassingen van het geleerde in de praktijk ten uitvoer te brengen. De cursist is verplicht de behandelverslagen met vervolgbehandeling geheel uitgewerkt in te leveren binnen 6 maanden na het einde van de module. De verslagen hiervan worden in het eindevaluatiegesprek besproken.

De eindopdrachten tellen het zwaarst mee voor het eindresultaat.

3.5 Sociale kaart

De sociale kaart is een werkveldverkenning voor het eventueel contacten leggen met reguliere en complementaire hulpverleners. Doel is o.a het bekend raken met hulpverleners en instanties in de directe omgeving van de student en het zichzelf voorstellen als hulpverlener bij deze hulpverleners en instellingen om zo samenwerking te stimuleren. Tevens is de sociale kaart een overzicht voor eventuele doorverwijzingen van een client.

3.6 POS verslag

Het POS verslag (Persoonlijke Ontwikkeling Student) is een verslag over de persoonlijke ontwikkeling van student naar professional. Er wordt van de studenten verwacht in de lessen een duidelijk doel te formuleren hoe men zichzelf als aankomend therapeut ziet en hoe men dit bewerkstelligd in en buiten de scholing. Dit kan door bv lezen van vakliteratuur die aansluit bij de diverse onderwerpen en supervisiegesprekken met therapeuten/hulpverleners buiten Ashana Holistic Education.
De student wordt geacht een verslag te maken hoe men zichzelf ziet als therapeut welke competenties men hiervoor nog moet ontwikkelen en hoe men dit tot uitvoer zal brengen. Evaluatie vindt tussentijds en in het eindevaluatiegesprek plaats.

3.7 Eindevaluatiegesprek

In het eindevaluatiegesprek wordt onder andere het functioneren van de cursist besproken.

De diverse toetsen, de intake en behandelverslagen die gemaakt zijn tijdens de lessen worden besproken. Daardoor wordt er een duidelijk beeld verkregen of de gegeven lesstof en de toetsing toereikend is en of de cursist deze voldoende beheerst.
Ook komt hier de POS naar voren. Waar stond de student aan het begin van de scholingen waar staat hij/zij aan het einde en welke competenties moeten nog (gedeeltelijk) ontwikkeld worden om als zelfstandig professional aan het werk te kunnen.

3.8 Vrijstellingen

Indien nodig beslist het bestuur van Ashana Holistic Education over eventueel te verlenen vrijstelling(en).

4. Uitslag

4.1 Uitslag

Alle onderdelen uit punt 3 worden beoordeeld door de docenten en medegedeeld aan het bestuur van Ashana Holistic Education. Bij een positieve beoordeling op alle onderdelen heeft de student recht op het diploma.

Bij een negatieve beoordeling van een of meerdere onderdelen volgt een mogelijkheid tot herkansing.

4.2 Bezwaar

De student kan, indien hij/zij het niet eens is met de uitslag, bezwaar indienen tegen deze uitslag.

Binnen 30 werkdagen na het eindevaluatiegesprek van de scholingen kunnen bezwaarschriften schriftelijk per mail of post ingediend worden bij Ashana Holistic Education t.a.v. het bestuur van Ashana Holistic Education. Hierin moet duidelijk naam en adresgegevens zijn genoteerd en de argumenten waarover het bezwaar betrekking heeft. Een beroep dat te laat is ingediend wordt niet in behandeling genomen.

Klachten/bezwaren worden altijd vertrouwelijk behandeld

Het bestuur van Ashana Holistic Education zal het bezwaar/de klacht doorgeven aan de onderwijscommissie die zal beoordelen of het bezwaar gegrond is.

Het bestuur van Ashana Holistic Education deelt de beslissing van de onderwijscommissie, die in geval van afwijzing gemotiveerd dient te zijn, binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk aan de indiener mee.

Dit besluit is bindend voor beide partijen.

Klachten die niet door het bestuur van Ashana Holistic Education en/of de onderwijscommissie zelf afgehandeld kunnen worden zullen doorverwezen worden naar de klachtenregeling van KTNO.

Zie hiervoor: https://www.ktno.nl/index_oi.php?id=762

Het Nederlands recht is ten alle tijden van toepassing.

5. Herkansing

Indien de student op een of meerdere onderdelen uit punt 3 een onvoldoende scoort is er de mogelijkheid tot een herkansing.

Afhankelijk van de aard van het onderdeel kan dit onderdeel opnieuw gedaan worden of er zal in een gesprek met de docenten duidelijk moeten worden dat de student de vereiste kennis toch beheerst.

6. Inzagerecht

De student heeft ten alle tijde inzagerecht in zijn/haar examendossier waarin de voortgang van de studie en de toetsen wordt vastgelegd. Indien gewenst zal een kopie ter beschikking gesteld worden aan de student. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden.

7. Diploma/(deel)certificaat

Voor iedere scholing die met goed gevolg is afgerond ontvangt de student een deelcertificaat.

Als alle scholingen met goed gevolg zijn afgelegd heeft de student recht op het diploma.

Met dit diploma en een diploma MBK/PsBK kan men eventueel toetreden tot een beroepsvereniging (zie hiervoor de eisen van de betreffende beroepsverenigingen, Ashana Holistic Education neemt geen verantwoording voor het toelatingsbeleid van de beroepsverenigingen).

8. Fraude en plagiaat

In geval van fraude en/of plagiaat zal geen diploma en/of deelcertifica(a)t(en) worden uitgereikt.

Mocht de fraude en/of plagiaat na het uitreiken van het diploma en/of een of meerdere deelcertificaten ontdekt worden zal de betrokkene aangesproken worden en indien nodig melding gedaan worden aan de koepelorganisatie en/of beroepsvereniging.

9. Slotbepalingen

Dit onderwijs- en examenreglement is geldig vanaf 12-05-2016 en herzien op 25-06-2020.

Dit onderwijs- en examenreglement is onderdeel van het studentenstatuut van Ashana Holistic Education.

In gevallen waar dit onderwijs- en examenreglement of de wet niet voorziet, beslist het bestuur van Ashana Holistic Education.

In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

Weerbaarheid en Hooggevoeligheid

Handboek

Studiegids aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw plaats (verplicht)

Uw telefoon nummer (verplicht)